Natječaj za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora
Objavljeno: 28.12.2016.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. – proč. tekst, 82/04.,110/04, 178/04.,38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/07, 19/07, 40/09, 31/10 i 47/12), Grad Crikvenica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju ugovora za područje Grada Crikvenice

1. Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta za područje Grada Crikvenice za vremensko razdoblje od četiri godine.
2. Ponuditelji mogu biti sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz natječaja.
3. Podloga za izradu ponude je ponudbena dokumentacija i troškovnik koji se nalaze u privitku ovog natječaja.

SADRŽAJ PONUDE :
Sadržaj ponude opisan je u ponudbenoj dokumentaciji s popisom dokaza i priloga koja je dostupna na Internet stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr.

PODNOŠENJE PONUDA:
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Crikvenica, 51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85, s naznakom “PONUDA ZA ODRŽAVANJE CESTA - NE OTVARAJ “ najkasnije do roka koji je naznačen u ponudbenoj dokumentaciji.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i odredbi gore navedene Odluke, ponudi najnižu cijenu.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Crikvenice o čemu će sudionici u natječaju biti izvješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke.
Grad Crikvenica zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihovog prihvaćanja.