Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Crikvenica
Objavljeno: 15.01.2017.
Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” broj 105/97., 5/98., 104/00., 87/08. i 69/09.) i članka 19. Statuta Gradske knjižnice Crikvenica, Natječajno povjerenstvo za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Crikvenica raspisuje NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Crikvenica.
Natječajem su propisani uvjeti i način provođenja postupka izbora i imenovanja ravnatelja/ice Gradske knjižnice Crikvenice.
Ravnatelj/ica Gradske knjižnice Crikvenice imenuje se na razdoblje od četiri (4) godine te podliježe ponovnom izboru i može biti ponovno imenovan/a.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

2. najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati/kinje su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (presliku ili izvornik) :

- životopis,
- diplomu kao dokaz o stručnoj spremi,
- preslika osobne iskaznice ili putovnice kao dokaz hrvatskog državljanstva,
- elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od 30 dana koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o radu u knjižničarskoj struci (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr. u knjižničarstvu, koji mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
- kratki opis dosadašnjih projekata i aktivnosti u knjižničarstvu,
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Gradske knjižnice Crikvenica.

Osobe koje ispunjavaju uvjete za imenovanje ravnatelja bit će pozvane poradi dostavljanja na uvid izvornika priloženih dokumenata.

Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljanju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Novom listu, osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, s naznakom “Prijave na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice – ne otvaraj!”.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima izbora dostavit će se svim prijavljenim kandidatima/kinjama u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Grad Crikvenica zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.


KLASA:112-01/16-01/39
URBROJ:2107/01-04/03-17-4
Crikvenica, 11. siječanj 2017.

NATJEČAJNO POVJERENSTVO