Natječaj za imenovanje direktora/direktorice komunalnog društva EKO - MURVICA d.o.o. Crikvenica
Objavljeno: 06.02.2017.
Temeljem članka 11. Izjave o osnivanju EKO – MURVICA d.o.o.  od 11. studeni 2015.god. i Odluke Skupštine Društva od 31. siječnja 2017.g., te Odluke Skupštine društva od 02. veljače 2017.g., dana 02. veljače 2017. god. Skupština Društva raspisuje NATJEČAJ za imenovanje direktora/direktorice komunalnog društva EKO - MURVICA d.o.o. Crikvenica
UVJETI:
 • stupanj stručne spreme:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, prirodnih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih znanosti, odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15), ili završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, prirodnih znanosti, društvenih znanosti i humanističkih znanosti i odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15),
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje trgovačkim društvom,
 • tri (3) godina radnog staža u struci,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • da nema zapreke za imenovanje sukladno članku 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ( NN. br. 111/93; 94/99;52/00; 118/03; 107/07; 146/08; 137/09; 125/11; 152/11; 111/12, 68/13 i 110/15).
Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu.

Probni rad traje 6 mjeseci.
Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu NN broj 93/14.).

Uz prijavu za natječaj kandidati moraju dostaviti:
 • životopis,
 • presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (npr. presliku osobne iskaznice, preslika domovnice i dr.)
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o radnom stažu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • potvrdu o radu u struci (preslike ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o radu na neodređeno vrijeme, ugovora o djelu, rješenja o zasnivanju radnog odnosa i dr., koji mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kandidatkinja obavljala i vremenska razdoblja u kojem je kandidat/kandidatkinja obavljao poslove tražene stručne spreme i razine obrazovanja)
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik)
 • izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 423. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije,
 • projekciju planiranih aktivnosti s ciljem unaprijeđenija poslovanja komunalnog društva EKO – MURVICA d.o.o. za dvogodišnje razdoblje.
Prijave na natječaj podnose se do 28. veljače 2017.g. na adresu: EKO – MURVICA d.o.o., Trg Stjepana Radića 1/II, 51260 Crikvenica, (s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktorice – ne otvaraj“).
Kandidati/kandidatkinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata/kandidatkinja koji ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Skupština društva zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.