JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova Grada Crikvenice u najam, u svrhu formiranja Liste reda prvenstva
Objavljeno: 13.02.2017.
Na temelju članka 14. Odluke o davanju stanova u najam (Sl. novine Grada Crikvenice br. 23/16) i Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenica KLASA: 370-01/17-01/01, URBROJ: 2107/01-04/08-17-2 od dana 24. siječnja 2017.g., Gradonačelnik Grada Crikvenice objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova Grada Crikvenica u najam, u svrhu formiranja Liste reda prvenstva. 
I. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava sljedeće uvjete :

1. da ima prebivalište na području Grada Crikvenice;
2. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju stan u najmu ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu na području Republike Hrvatske,
3. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan u vlasništvu Grada Crikvenica bez valjane pravne osnove;
4. da on ili članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi;
5. da ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva ostvarena u prethodnoj godini, a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelazi iznos kako slijedi:
- za samca – 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva (u daljnjem tekstu:prosječna isplaćena plaća);
za obitelj sa dva i više članova – 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.
Uvjete iz stavka 1. ovoga članka trebaju ispuniti kumulativno svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug, te osoba koja s njime stanuje: srodnici po krvi u prvoj liniji, pastorčad i usvojenici, usvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati, te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.

Status izvanbračne zajednice dokazuje se odlukom nadležnog suda.

II. KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA

1. dužina prebivanja na području Grada Crikvenica;
2. broj maloljetne djece i djece na redovitom školovanju;
3. socijalno-imovinsko stanje;
4. sudjelovanje u Domovinskom ratu;
5. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva;
6. zdravstveno stanje.

III. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

1. domovnica,
2. ovjerenu izjavu da ne postoje zapreke za stjecanje prava na stan iz članka 2. stavak 1. točke 2,3 i 4 ove Odluke,
3. potvrdu o visini primanja i potvrdu porezne uprave o ostvarenim izvanrednim prihodima za prethodnu godinu za sve punoljetne članove obiteljskog domaćinstva (članak 2. st. 1. toč.5),
4. za dokazivanje dužine prebivanja na području Grada Crikvenice, sukladno članku 4. ove Odluke
izvornik ili ovjerenu presliku uvjerenja o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) izdano od Ministarstva unutarnjih poslova za podnositelja zahtjeva i članove njegovog obiteljskog domaćinstva s naznakom dužine prebivanja na području Grada Crikvenice,
5. za dokazivanje broja maloljetne djece i djece na redovitom školovanju, sukladno članku 5. ove Odluke:
izvornik ili presliku rodnog lista za svako maloljetno dijete odnosno izvornik potvrde ili uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u tekuću školu/akademsku godinu,
6. za dokazivanje socijalno-imovnog stanja, sukladno članku 6.ove Odluke: presuda o razvodu braka, rodni list ili druga odgovarajuća dokumentacija, rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na status njegovatelja, ovjerenim pečatom izvršnosti rješenje nadležnog tijela o priznavanju prava, potvrda o zadnjem primitku sredstava od nadležnog tijela ili rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na osobnu invalidninu rješenje Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu.
7. za dokazivanje sudjelovanja u Domovinskom ratu, sukladno članku 7. ove Odluke: izvornik ili presliku potvrde nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu
8. za dokazivanje postotka oštećenja organizma hrvatskom vojnom invalidu, sukladno članku 8. ove Odluke: izvornik ili preslika rješenja nadležnog tijela državne uprave o priznatom statusu ratnog vojnog invalida
9. za dokazivanje broja članova obiteljskog domaćinstva, sukladno članku 9. ove Odluke: izvornik ili presliku rodnog lista za sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtijevu, izvornik ili presliku vjenčanog lista za dokazivanje postojanja bračne zajednice (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva) i izvornik ili ovjerenu presliku vlastoručno pisane izjave o postojanju izvanbračne zajednice ovjerena kod javnog bilježnika (nestarije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
10. za dokazivanje zdravstvenog stanja podnositelja zahtijeva odnosno članova njegovog obiteljskog domaćinstva, sukladno članku 10. ove Odluke
- izvornik ili ovjerena preslika rješenja nadležne službe Hrvatskog zavoda mirovinskog osiguranja (toč. 1. i 2.), nalaz prvostupanjsokg tijela za vještačenje nadležnog Centra za socijalnu skrb (toč. 3.) i mišljenje i nalazom odgovarajućeg liječnika specijaliste (toč. 4.)

IV. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtijev za davanje stana u najam podnosi se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva na oglsnoj ploči i na web stranici Grada Crikvenice zaključno do 13.ožujka 2017.

Zahtjev se predaje u Gradu Crikvenici, Kralja Tomislava 85, u pisarnici, soba br. 19 ili putem pošte preporučeno na adresu Grad Crikvenica, 51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85

Zahtijev se podnosi na obrascu kojeg zainteresirani mogu podignuti u pisarnici ili na porti Grada Crikvenice, svaki radni dan u vremenu dok je Javni poziv otvoren, u vremenu od 8,30 do 14,30 sati.

Podnositelji zahtjeva dodatne informacije mogu dobiti u Gradu Crikvenici na naprijed navedenoj adresi osobno u suterenu, soba broj 8, odnosno telefonom na br. 455-467.

Zahtijevi podneseni izvan roka neće se razmatrati.

V. OSTALI PODACI

Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam koju utvrđuje Gradonačelnik objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Crikvenica. Podnositelji zahtjeva pismenim putem mogu dati primjedbe na prijedlog Liste u roku od 8 dana od dana objave iste na oglasnoj ploči Grada Crikvenice.

Nakon razmatranja primjedbi Gradonačelnik Grada Crikvenice je dužan u roku od 30 dana od isteka roka iz prethodnog stavka utvrditi i objaviti konačnu Listu reda prvenstva za davanje stanova u najam na oglasnoj ploči Grada Crikvenice i na web stranicama Grada Crikvenice.
Lista reda prvenstva utvrđuje se na razdoblje od 4 godine.