Obavljanje poslova deratizacije i dezinsekcije
Objavljeno: 24.02.2017.
Javni natječaj za obavljanje poslova deratizacije i dezinsekcije na temelju ugovora za područje Grada Crikvenice.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 26/03. – proč. tekst, 82/04.,110/04, 178/04.,38/09., 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 14/07, 19/07, 40/09, 31/10 i 47/12 ), Grad Crikvenica objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova deratizacije i dezinsekcije na temelju ugovora za područje Grada Crikvenice

1. Predmet javnog natječaja je prikupljanje ponuda za obavljanje poslova deratizacije i dezinsekcije za područje Grada Crikvenice za vremensko razdoblje od četiri godine.
Poslovi su podijeljeni u grupu „A“ – deratizacija i dezinsekcija i grupu „B“ – higijeničarska služba.
2. Ponuditelji mogu biti sve pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz natječaja.
3. Podloga za izradu ponude je ponudbena dokumentacija koja se može podići u prostorijama Gradske uprave, Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85, uz prethodan dogovor telefonom broj 051-455-463 uz predočenje dokaza o uplati naknade u visini od 100,00 kuna u korist Proračuna Grada Crikvenice broj: HR2724020061805300007, model HR68, poziv na broj: 7706-OIB.

OPĆI DIO PONUDE MORA SADRŽAVATI:
1. Naziv i adresu ponuditelja ;
2. Dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti;
4. Dokaze o nekažnjavanosti;
5. Dokaze o financijskoj sposobnosti;
6. Dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti;

POSEBNI DIO PONUDE MORA SADRŽAVATI:
1. Ispunjen i ovjeren originalni troškovnik bez dopuna i alternativa, s jediničnim i sveukupnim cijenama u kunama s posebno istaknutim porezom;
2. Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta koji su nabrojeni u ponudbenoj dokumentaciji;
3. Opciju ponude ( ne kraću od 60 dana );
Detaljan popis dokaza i priloga iz općeg i posebnog dijela ponude sadržan je u ponudbenoj dokumentaciji.

PODNOŠENJE PONUDA
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Crikvenica, 51260 Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85, s naznakom “PONUDA ZA DERATIZACIJU I DEZINSEKCIJU – GRUPA „A“ ili „B“ - NE OTVARAJ “ najkasnije do ponedjeljka, 06.ožujka 2017. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave.
Ponude se podnose zasebno za svaku grupu poslova.
Nepotpune i nepravovremeno dostavljene ponude neće se razmatrati.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta natječaja ponudi najnižu cijenu.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Crikvenice zasebno za svaku grupu poslova o čemu će sudionici u natječaju biti izvješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke.
Grad Crikvenica zadržava pravo odbijanja svih ponuda prije njihovog prihvaćanja.