Javni poziv – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Objavljeno: 03.11.2017.
Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Crikvenicu za 2017. godinu i III. Izmjene Plana prijma za 2017.g., objavljuje se slijedeći Javni pozivza prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Crikvenicu.

Za više informacija preuzmite privitak.