Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Crikvenice («Službene novine» Primorsko – goranske županije broj 37/07), Ured Grada Crikvenice utvrđuje da je nastavno na Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Crikvenice, objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Crikvenice te javnom glasilu dana 2. lipnja 2010. g., predloženo 9 (devet) kandidata. Utvrđeno je da su prijedlozi pravovaljani te će se isti uputiti na izbor Gradskom vijeću Grada Crikvenice, sukladno člancima 6. i 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Crikvenice. Gradsko vijeće je dužno izabrati članove Savjeta mladih u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata.

Gradsko vijeće bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i po postupku propisanim Poslovnikom Gradskog vijeća.

 

LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA CRIKVENICE

 

R.BR.

IME I PREZIME

DAT.ROĐ.

PREDLAGATELJ

1.

IVA BALDO

12.11.1985.

DRUŠTVO CRIKVENIČANA CRIKVENICA

2.

ŽARKO STILIN

08.10.1984.

HNS-LD-PODRUŽNICA CRIKVENICA

3.

KRISTINA GRUBIŠIĆ

27.09.1989.

SDP CRIKVENICA – FORUM MLADIH

4.

ANTONIO VISKOVIĆ

29.11.1990.

SDP CRIKVENICA - FORUM MLADIH

5.

SANDI MANESTAR

23.12.1988.

SDP CRIKVENICA - FORUM MLADIH

6.

MARO CAR

30.07.1984.

HSLS CRIKVENICE - MHL

7.

MARINO LUČIĆ

12.09.1984.

HSLS CRIKVENICE - MHL

8.

DRAŽEN MARIČIĆ

20.11.1984.

HDZ – GRADSKA ORGANIZACIJA CRIKVENICA

9.

ŽELJKO VUKIĆ

27.07.1987.

HDZ – GRADSKA ORGANIZACIJA CRIKVENICA

                                                                                 

 

Pročelnica Ureda Grada

Melanija Milat-Ružić, dipl. iur., v.r.