Na temelju  Zaključka KLASA: 400-01/13-01/14, UR.BR: 2107/01-04/5-13-12, Gradonačelnik Grada Crikvenice objavljuje


JAVNI POZIV  za kreditiranje poduzetnika sredstvima kreditne linije
“Program kreditiranja poduzetnika Grada Crikvenica 2013.”


1)
KORISNICIKREDITA

-       obrti,

-       mala i srednja trgovačka društva,

-       zadruge,

-       ustanove,

-       udruge,

-       fizičke osobe u slobodnim zanimanjima,

-       obiteljska gospodarstva.

Krediti se odobravaju poduzetnicima sa sjedištem na području Grada Crikvenice, te poduzetnicima koji ulažu na području Grada Crikvenice, bez obzira na sjedište poduzetnika, za poticanje postojećih i novih investicijskih projekata.

Krediti se mogu realizirati u slijedećim bankama:

-       PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.,

-       ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.,

-       RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.,

-       ZAGREBAČKA BANKA d.d..

 

2) NAMJENA KREDITA
Krediti se mogu koristiti za:

-       kupnje građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture,

-       kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja gospodarskih objekata,

-       nabave opreme ili pojedinih dijelova opreme,

-       nabave prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva,

-       obrtnih sredstava u funkciji investicije ili za unaprjeđenje poslovanja (do 30% kredita, osim kod refinanciranja ili refundacije postojećih kredita), o čemu odluku donosi Banka,

-       refinanciranja postojećih nepovoljnih kredita ili refundacije ranije uloženih sredstava korištenih za slične namjene, o čemu odluku donosi Banka.

Krediti se ne odobravaju za:

-       kupovinu udjela u trgovačkim društvima,

-       ulaganja u kockarnice i igračnice,

-       ulaganja u vrijednosnice,

-       financiranje ekološki neprihvatljivih projekata,


3) NAJNIŽI IZNOS KREDITA: HRK 40.000,00

4) NAJVIŠI IZNOS KREDITA: HRK 300.000,00 koji uz suglasnost  Povjerenstva može biti i veći, a konačnu odluku donosi Banka, ovisno o kvaliteti Programa i kreditnoj sposobnosti poduzetnika.

5) NAČIN KORIŠTENJA KREDITA:

·         za osnovna sredstva

- isplata kredita obavlja se bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača/izvršitelja usluga, temeljem ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji, u visini najmanje 90% kredita, te isplatom na žiro račun Korisnika kredita do najviše 10% odobrenog iznosa.

·         za obrtna sredstva - maksimalno 30% kredita (osim kod refinanciranja ili refundacije)

- isplata na žiro račun Korisnika kredita.

·         dio kredita za refinanciranje

- isplata na žiro račun druge banke kod koje se zatvara kreditna obveza Korisnika kredita.

·         dio kredita za refundaciju

- isplata na žiro račun Korisnika kredita, temeljem plaćenih računa za navedene namjene unutar razdoblja od 1 godine.

6) ROK OTPLATE KREDITA:

-       za kupnju građevinskog zemljišta i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture

-       za kupnju, izgradnju i dogradnju poslovnih objekata s pripadajućim zemljištem

·         rok korištenja: do 12 mjeseci

·         rok otplate: 5-12 godina, uključujući poček  od 1 godine,

-       za adaptaciju, opremanje, nabavku prijevoznih sredstava i plovila, refinanciranje postojećih kredita i refundaciju

·         rok korištenja: do 12 mjeseci

·         rok otplate: 3-8 godina, uključujući poček od 6 do 12 mjeseci.

Grad Crikvenica subvencionira kamatnu stopu kako slijedi:

-     za ulaganja u turizam, proizvodne djelatnosti te izvozne djelatnosti  3 %.

-     ostale djelatnosti 2 %.

-     u slučaju neuredne otplate ili nenamjenskog trošenja kredita (detalji precizirani ugovorom), korisnik gubi pravo na subvenciju.

8) NAKNADA BANCI:
Jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove banke, a prije korištenja kredita.

9) OTPLATA KREDITA:
mjesečne, tromjesečne ili polugodišnje rate sukladno ugovoru o kreditu zaključenom između Banke i korisnika kredita.

10) VALUTNA KLAUZULA:
valutna klauzula uz EUR, po srednjem tečaju za EUR iz tečajne liste HNB na dan
korištenja kredita odnosno na dan plaćanja/obračuna obveza po kreditu.

11) INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:

-          za kredite u iznosu do HRK 100.000,00:

bianco mjenice, zadužnice, jamci, odnosno hipoteka/fiducij (ako to bonitet nalaže),

-       za kredite u iznosu iznad HRK 100.000,00:

bianco mjenice, zadužnice, zasnivanje založnog prava na nekretninama ili fiducijarnog prava vlasništva na pokretninama u korist Banke, u odnosu 1:1,3, s time da vrijednost nekretnine/pokretnine po ovlaštenom procjenitelju Banke u trenutku podnošenja zahtjeva treba biti najmanje 1:0,8 od visine traženog kredita.

Nekretnine, odnosno pokretnine dane u osiguranje Banci, osiguravaju se kod osiguravajućeg društva, uz vinkuliranje police u korist Banke.

Banka može zatražiti i neko drugo prihvatljivo osiguranje, kao i dodatna osiguranja, sukladno važećim propisima i aktima Banke, a zavisno o ocjeni boniteta tražitelja kredita, te u dogovoru s istim.

12) STATUS KORISNIKA KREDITA:

nije uvjetovan kao deponent Banke u trenutku podnošenja zahtjeva.

13) ZAHTJEV ZA DODJELU KREDITA:

obrazac zahtjeva može se preuzeti na porti Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica, te na web stranicama Grada Crikvenice: www.crikvenica.hr

Informacije se mogu dobiti u Gradu Crikvenici na telefon 051/455406 i u Poduzetničkom  centru Vinodol na telefon  051/791101 ili 051/248503.

 

14) PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjev za dodjelu kredita sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za odabir poduzetničkih projekata, na adresu: Grad Crikvenica, Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Prednost će imati kvalitetni programi temeljem kojih se omogućava razvoj, povećava zaposlenost ili izvoz te uvode nove tehnologije.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava iz Ugovora o poslovnoj suradnji na realiziaciji Programa kreditiranja poduzetnika Grada Crikvenica 2013.

 

KLASA: 400-01/13-01/14

UR.BR. 2107/01-04/5-13-14

GRADONAČELNIK

Damir Rukavina, dipl.ing.

Ove internetske stranice koriste kolačiće kako bi osigurale bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

Top