Na temelju članka 9. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba ("Narodne novine" broj 55/13) i članka  43.  Statuta Grada Crikvenice ("Službene novine PGŽ" broj 26/09, 34/09-ispravak i 7/13), Grad Crikvenica izdaje  

OBAVIJEST
o primjeni Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba

kojim se omogućava  otpis poreznog duga s osnova kamata  uz istovremeno  reprogramiranje naplate glavnice duga ili otpis poreznog duga s osnova kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno.

Obavještavaju se fizičke osobe – građani koji ne obavljaju registriranu djelatnost i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale  obavljati do 09.05.2013. godine (obrtnici, liječnici, odvjetnici, arhitekti i dr. - u daljnjem tekstu: fizička osoba) o mogućnosti podnošenja zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno (u daljnjem tekstu: zahtjev). Zahtjev se može podnijeti za dugovanja po osnovi dospjelog, nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog s osnova poreza, doprinosa i drugih javnih davanja  (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, komunalni doprinos, komunalna naknada i spomenička renta te svako drugo javno davanje čije je utvrđivanje i naplata u nadležnosti Grada Crikvenice, odnosno njegovih tijela).

Zahtjev se podnosi u pisanom obliku i mora biti obrazložen sa sadržajem propisanim člankom 9. stavkom 2. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba ("Narodne novine" broj 55/13), a može se predati i na obrascu  ZFO-PD, dostupnom na web stranici Grada Crikvenice,  na porti Grada  Crikvenice na adresi Kralja Tomislava 85,  pri Upravnom odjelu nadležnom za određeno javno davanje.

Za dug po osnovi gradskih poreza (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor) zahtjev se podnosi Poreznoj upravi – Ispostava Crikvenica,  a za dug po osnovi komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente, Upravnom djelu  za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.  

O zahtjevu odlučuje rješenjem nadležni upravni odjel. Po izvršnosti rješenja o otpisu kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, odnosno rješenja o otpisu kamata uz uplatu glavnice (duga) jednokratno, provest će se otpis kamata. U slučaju nepridržavanja rokova i načina plaćanja utvrđenih rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, rješenje će se ukinuti, a iznos otpisanih kamata ponovno evidentirati. U slučaju neplaćanja duga u roku utvrđenom rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, gubi se pravo na otpis duga s osnove kamata.

Pisani i obrazloženi zahtjev podnosi se u roku od 90 dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 07. kolovoza 2013. godine putem pošte ili neposrednom predajom pisarnici Grada Crikvenice na adresi Ulica kralja Tomislava 85, Crikvenica. Zahtjev zaprimljen nakon proteka navedenog roka odbacit će se kao nepravodoban.

GRADONAČELNIK

Damir Rukavina, dipl. ing.