JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za zakup lokacija i postavljanje pokretnih ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije "47. Ribarski tjedan" u Crikvenici
Objavljeno: 31.07.2013.

 

I. PREDMET

Turistička zajednica Grada Crikvenice je organizator manifestacije "47. ribarski tjedan" u Crikvenici, koja će se održati u razdoblju od 24. do 31. kolovoza 2013. godine. U okviru manifestacije treba biti prisutna kvalitetna ugostiteljska ponuda jela i pića, stoga Turistička zajednica Grada Crikvenice upućuje Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na sljedećim lokacijama:

1.    Mala palada

2.    Vela palada

Organizator sklapa ugovor o zakupu lokacije i postavljanju pokretnih ugostiteljskih objekata za navedeno razdoblje s ponuditeljem najpovoljnije ponude za svaku lokaciju (u daljnjem tekstu zakupnik).

II. TEHNIČKI UVJETI

Organizator manifestacije osigurava lokaciju za izvođenje ugostiteljske djelatnosti te priključna mjesta električne energije, a zakupci su dužni o svom trošku izvesti priključnu instalaciju, podmiriti potrošnju električne energije  te dopremu i potrošnju vode.

Zakupnik osigurava pokretnu ugostiteljsku opremu i šank za lokacije (prema dogovoru s organizatorom - suncobrani moraju biti u bijeloj/bež boji bez reklamnih natpisa; dozvoljava se postavljanje pivskih setova za konzumaciju hrane i pića na manifestaciji; ugostiteljsku opremu, šankove i kuhinju potrebno je podložiti i time zaštititi ploče na rivi od oštećenja i prljavštine). Zakupnik osigurava šator ili tende za cjelokupni pokretni objekt (prema dogovoru s organizatorom i u skladu s komunalnim redom). Pranje cijele korištene površine nakon manifestacije ili po potrebi periodično će organizirati GKTD "Murvica" o trošku zakupnika. Zakupnik osigurava tehničke, kadrovske i higijenske uvjete za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima. Na svim navedenim lokacijama zakupci su dužni, o svom trošku, osigurati ugostiteljsku opremu. Zakupci su dužni voditi brigu o redovitom zbrinjavanju otpada, osigurati potrebnu sanitarnu suglasnost, urediti lokaciju o vlastitom trošku te su odgovorni za njenu sigurnost i sigurnost rada. Zakupnik je dužan ishoditi odobrenje Županijske lučke uprave Crikvenica za djelatnost iz ovoga poziva i platiti naknadu za korištenje lučke površine. Zabavni program u sklopu zakupljenog prostora organizira zakupnik u dogovoru s organizatorom. Zakupci se obvezuju demontirati opremu i očistiti prostor u roku dva radna dana po završetku manifestacije.

III. NAČIN PROVOĐENJA

Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

IV. OPĆI UVJETI

Ponuđene lokacije se daju u zakup najpovoljnijim ponuditeljima za razdoblje održavanja manifestacije "47. ribarski tjedan" u Crikvenici od 24. do 31. kolovoza 2013. godine. Zakupnici su dužni prilagoditi ponudu hrane zahtjevima organizatora te nuditi isključivo jela od ribe i morskih plodova.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe - državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema Turističkoj zajednici grada Crikvenice, Gradu Crikvenici, GKTD-u "Murvica" d.o.o. i Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica iz bilo kojeg osnova.

Početna cijena za lokacije je sljedeća:

1.    Mala palada 1.000,00 kn

2.    Vela palada 1.000,00 kn

Ponuditelji se mogu natjecati za obje lokacije, uz točan navod lokacije na kojoj žele zakupiti mjesto, amogu dati ponudu za samo jednu lokaciju.

Na predmetnim zakupljenim javnim površinama je moguće obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovoga Javnog poziva. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovoga Javnog poziva, organizator će otkazati ugovor o zakupu.

U slučaju da na Javni poziv stignu dvije ili više ponuda s jednakim uvjetima, nastavit će se usmenim javnim nadmetanjem tih ponuditelja.

Zakupljena lokacija se ne smije davati u podzakup niti pravo zakupa prenositi na druge osobe.

Sudionici Javnog poziva sami snose troškove sudjelovanja u postupku.

V. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA

Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku sa svim prilozima te se predaju osobno, u zatvorenim omotnicama s naznakom "Ne otvaraj - Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup lokacija i postavljanje pokretnih ugostiteljskih objekata za vrijeme trajanja manifestacije "47. ribarski tjedan" u Crikvenici" u Turističkoj zajednici Grada Crikvenice, Trg Stjepana Radića 1c, Crikvenica, svaki dan u vremenu od 8 do 15 h, zaključno sa  7. kolovozom 2013. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

1.  Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima.

2.  Ponuđenu cijenu s točno navedenom lokacijom za koju se podnosi ponuda.

3.  Za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz sudskog registra, iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe i BON 2, ne stariji od 30 dana.

4.  Za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti za koju se natječe i BON 2, potvrdu banke za prosjek po žiro-računu ili potvrdu o solventnosti, ne stariju od 30 dana.

5.  Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u sličnim manifestacijama (plakati, leci, ugovori, fotografije, press clipping i dr.)

6.  Potvrdu o podmirenim obvezama prema "Murvici" i Gradu Crikvenici.

7.  Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

VI. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG NATJECATELJA

Otvaranje ponuda će se održati na sjednici Turističkog vijeća.

Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

1.    Dosadašnje dokazivo iskustvo u sudjelovanju u sličnim manifestacijama.

2.    Ponuđena dodatna vrijednost (zabavni program, posebna ponuda i dr.).

3.    Ponuđeni iznos zakupnine.

VII. SKLAPANJE UGOVORA

Ovaj Javni poziv će se objaviti na web stranici organizatora i Grada Crikvenice.

Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Turističko vijeće TZG Crikvenice.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati najkasnije 14. kolovoza 2013. godine, a potom će se moći vršiti ugovaranje zakupa javnih površina.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici Turističke zajednice Grada Crikvenice i Grada Crikvenice.

Zakupnici su dužni dostaviti dokaz o uplaćenoj zakupnini (na temelju predračuna organizatora) na žiro-račun organizatora prije potpisivanja ugovora o zakupu lokacije i postavljanju pokretnih ugostiteljskih objekata.

Zakupnici su dužni ishodovati odobrenje Županijske lučke uprave Crikvenica i podmiriti odgovarajuću naknadu za korištenje lučke površine prije potpisivanja ugovora o zakupu lokacije i postavljanju pokretnih ugostiteljskih objekata.

Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici Grada Crikvenice svaki radni dan u vremenu od 9 do 12 sati na kontakt tel: 051/241-051 ili mob: 091/241-0511 (kontakt osoba Gordana Jelenović, voditeljica poslova u Turističko-informativnom centru Crikvenica).