Na 8. sjednici Gradskoga vijeća Grada Crikvenice održanoj dana 13. ožujka 2014. gradski vijećnici su nakon aktualnog sata i postavljenih vijećničkih pitanja izglasali Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora, Odluku o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo, Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2014. godini, Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2014. godinu te Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice za 2014. godinu.

Budući da su pojedini članovi radnih tijela Gradskog vijeća u proteklom razdoblju dali ostavke, Gradsko vijeće imenovalo je nove članove radnih tijela i to: Jasnu Filipović za članicu Odbora za šport i tehničku kulturu, Josipa Friša za predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise, Kuzmana Dokozu za člana Odbora za izbor i imenovanje, te Ivicu Šegotu za člana Komisije za imenovanje ulica i trgova. Kao dopunska točka dnevnog reda našlo se imenovanje Ivana Pavlića za člana Odbora za statut, poslovnik i propise, dok je Kuzman Dokoza imenovan za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Crikvenice.

S obzirom na nadolazeće izbore za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo koji će se održati 13.travna 2014. , Gradsko vijeće je donijelo odluku o raspisivanju istih i imenovalo je članove Gradskog izbornog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Crikvenice, dok će se o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Crikvenici raspravljati na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.