Upis djece u Dječji vrtić „Radost“ Crikvenica u pedagoškoj godini 2014./15
Objavljeno: 07.04.2014.

 

Upisi se provode za redovite vrtićke i jaslične programe, program javnih potreba za djecu s teškoćama i poseban program katoličko-vjerskog odgoja.

Upisi se provode u Dječjem vrtiću „Radost“ Crikvenica, za sve objekte u sastavu vrtića, od 14. 04. do 13. 05. 2014. godine svakim radnim danom od 7,30 do 14,30 sati,

srijedom od 7,30 do 16,30 sati.

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom se može dostaviti osobno u tajništvo vrtića ili poštom na adresu

Šetalište Vladimira Nazora 2/A, 51260 Crikvenica

Informacije o upisima se mogu dobiti na broj telefona 241-799 ili na www.radost-crikvenica.hr.

Obvezna dokumentacija:

1.    presliku djetetovog rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih

2.    jednu od isprava:

        - ako su oba roditelja prijavljeni na istom mjestu prebivališta - presliku osobnih iskaznica oba roditelja

        - ako roditelji nisu prijavljeni na istom mjestu prebivališta - uvjerenje o prebivališta djeteta na području Grada Crikvenice ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave za upis ili osobnu iskaznicu djeteta

        - ako dijete ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave - rješenje jedinice lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište kojim se odobrava sufinanciranje boravka djeteta u vrtiću ili zadužnica solemnizirana od strane javnog bilježnika u iznosu dvije mjesečne ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje.

Ostvarivanje prednosti pri upisu se ostvaruje na temelju bodovanja zakonskih kriterija. Kriteriji se utvrđuju na temelju slijedećih isprava:

- za dijete roditelja invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata

- za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka

- za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis, presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete

- za dijete u udomiteljskoj obitelji - rješenje da je dijete u udomiteljskoj obitelji

- za dijete zaposlenih roditelja - potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za upis

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih ostale djece u obitelji

- za dijete roditelja koji prima dječji doplatak - rješenje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.