Odlukom Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA:372-01/15-01/98, URBROJ:2107/01-04/08-15-7 od 08. svibnja 2015. godine

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javne površine za postavljanje privremenog objekta – kioska na dijelu javne površine u Parku mladih u Crikvenici koji je objavljen na web stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr dana 19. travnja 2015. godine. 

Odluka o poništenju stupila je na snagu danom donošenja.

KLASA:372-01/15-01/98
URBROJ:2107/01-06/07-15-8

Gradonačelnik Grada Crikvenice