Grad Crikvenica je u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 18.05.2016.g. objavio „Obavijest o namjeri davanja koncesije“ – DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI DIMNJAČARSKIH POSLOVA, broj objave: 2016/S- 01K-0010735.