Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11.), pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu službenika/ice:
pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Stručni uvjeti:
- magistar tehničke znanosti ili stručni specijalist tehničke struke,
- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom,
- poznavanje rada na računalu,
- položen vozački ispit B kategorije,
- položen državni stručni ispit.

Opći uvjeti za prijam u službu su:
– punoljetnost
– hrvatsko državljanstvo
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Uvjet magistra/magistre, odnosno stručnog specijaliste/stručne specijalistice, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a dužni su ga položiti najkasnije u roku od godine dana od prijema u službu.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08,61/11).

Na web-stranici Grada Crikvenice, www.crikvenica.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, Crikvenica, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. dokaz o stručnoj spremi i struci određenih ovim natječajem (preslika diplome),
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu, sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
4. dokaz o ukupnom radnom iskustvu sa stupnjem stručne spreme navedenim kao uvjet (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
5. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio – izvornik ili preslika
6. preslika vozačke dozvole,
7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) – preslika ili izvornik
8. dokaz o informatičkoj naobrazbi (preslika svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu informatika ili preslika potvrde o položenom informatičkom tečaju i sl.)
9. vlastoručno potpisana izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 15. i članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
10. potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje - poslovi visoke stručne spreme tehničke struke u trajanju od najmanje 5 godina - (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca, rješenja o rasporedu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje i sl. koji sadrži vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) .

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis, te se prijavi prilažu svi prilozi.

Traženi prilozi (od 1.-10.) mogu biti u presliku i ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom: »Natječaj za pomoćnika pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu«, na adresu: Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.


KLASA: 112-01/16-01/26
UR.BR: 2107/01-04/02-16-1
Crikvenica, 09. rujna 2016.