Predmet nabave: RAČUNALNA OPREMA

Predmet nabave je podijeljen na dvije (2) grupe.

Grupa A: Računalna oprema za potrebe gradske uprave

Grupa B: Računalna oprema za potrebe Gradske knjižnice u Crikvenici

Evidencijski broj nabave: 12-OB-02

Broj objave: 2012/S 002-0084499

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 23.11.2012.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  13.12.2012. do 12:00h