Predmet nabave: Održavanje pomorskog dobra

Predmet nabave je podijeljen na tri (3) grupe.

Grupa A: Građevinsko-obrtnički radovi na održavanju Ribarske kućice

Grupa B: Radovi na održavanju plaže Thalassotherapia

Grupa C: Radovi na održavanju ostalih lokacija duž obalnog pojasa

Evidencijski broj nabave: 13-04-01

Broj objave: 2013/S 002-0020618

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 05.03.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  26.03.2013. do 12:00h