Predmet nabave: Usluge elektroničkih komunikacija

Evidencijski broj nabave: 13-01-04

Broj objave: 2013/S 002-0080868

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 26.09.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  18.10.2013. do 12:00h