Predmet nabave: radovi na konzervaciji bedema utvrde Badanj - 1. faza

Evidencijski broj nabave:  4.

Broj objave: 2013/S 002-0090520

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 31.10.2013.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  20.11.2013. do 12:00h

Napomena: naručitelj nabave je Muzej Grada Crikvenice, a provoditelj Grad Crikvenica.