Grupa A:  Građevinsko-obrtnički i hortikulturalni radovi na održavanju obalnog pojasa Grada Crikvenice
Grupa B:  Građevinski radovi na sanaciji obalnog zida uvale Perčin u Jadranovu
Grupa C:  Radovi na dohrani plaža i škuljera


Utorak, 11.05.2010.

Predmet nabave: Uređenje pomorskog dobra u 2010. godini
Vrsta postupka: Otvoreni postupak
Vrsta objave: Poziv na nadmetanje
Objavljeno dana: 11.05.2010 u elektroničkom oglasniku javne nabave (http://ponuda-jn.nn.hr )
Broj objave: N-02-V-118132-100510
Krajnji rok za podnošenje ponuda: 25.05.2010
Dodatne informacije na broj: 051/455-406