Grad Crikvenica je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 27.10.2015. objavio poziv za nadmetanje za predmet nabave: "Radovi na izgradnji objekata Dubračina – 1. faza", pod evidencijskim brojem nabave: J-03-15-68,  broj objave: 2015/S 002-0034144.

Rok za dostavu ponuda je 17. 11. 2015. u 12:00 sati.