Grad Crikvenica je na temelju članka 55. i 56. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana 20.07.2016.g. objavio poziv za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za predmet nabave: “Radovi na izgradnji Dubračina – 2. faza", pod evidencijskim brojem nabave: J-03-16-69,  broj objave: 2016/S 002-0016272.

Rok za dostavu ponuda je 19.08.2016. u 10:00 sati.