Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Izgradnja sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara“.

NOVO: Grad Crikvenica je na temelju članka 303. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u Elektroničkom oglasniku javne nabave "Narodnih novina", dana  03.03.2017.g. objavio Odluku o poništenju javne nabave: "Izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara u Crikvenici ", pod evidencijskim brojem nabave: J-01-17-7.


Grad Crikvenica objavio je II. Izmjene i dopune dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave u predmetu nabave: „Izgradnja sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara".

II.Izmjene i dopune dokumentacije objavljene su dana 21.02.2017.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave, na isti način kao i Dokumentacija o nabavi.

U EOJN također je objavljen i revidirani troškovnik, koji uključuje sva dosadašnja pojašnjenja i korekcije vezane uz same stavke troškovnika.

Grad Crikvenica objavio je I. Izmjene i dopune dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave u predmetu nabave: „Izgradnja sportske dvorane u sklopu OŠ Zvonka Cara".
I.Izmjene i dopune dokumentacije objavljene su dana 20.02.2017.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave, na isti način kao i Dokumentacija o nabavi.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 08.02.2017.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0002266. Rok za dostavu ponuda: 28.02.2017.g. u 10:00 sati.