Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Nabava opreme za objekt Stara škola“.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 10.02.2017.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0002451. Rok za dostavu ponuda: 02.03.2017.g. u 10:00 sati.