Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Izgradnja sportske dvorane u sklopu Osnovne škole Zvonka Cara u Crikvenici.
Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 15.03.2017.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0004645.

Rok za dostavu ponuda: 30.03.2017.g. u 10:00 sati.