Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Opskrba električnom energijom“.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 29.06.2017.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0013135.

Rok za dostavu ponuda: 27.07.2017.g. u 10:00 sati.