Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Uređenje kompleksa MO Crikvenica Zapad“.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 13.10.2017.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0021045. Rok za dostavu ponuda: 03.11.2017.g. u 10:00 sati.