I. Izmjena dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za uslugu izdavanja i distribucije lokalnih novina  za potrebe Grada Crikvenice -  Evidencijski broj N: 11-01-12

U Dokumentaciji za nadmetanje, točka

 1.10.    Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i nepromjenjivost   cijene,

se mijenja i sada glasi:

 Gospodarski subjekt je kod izrade ponude obvezan pridržavati se sljedećeg:

 1.  
  1. cijenu ponude iskazati isključivo na obrascu ponude,
  2. cijenu ponude iskazati u kunama, brojkama i slovima, ako se iznosi u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos izražen slovima,
  3. porez na dodanu vrijednost (stopa 10% - sukladno Zakon o porezu na dodanu vrijednost - NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 127/00, 86/01, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09) prikazati zasebno,
  4. ispuniti izvornik troškovnika na kojem ne smije mijenjati količine ili opise u pojedinim stavkama troškovnika,
  5. u troškovniku moraju biti ponuđene cijene za sve tražene stavke s izdvojenom ukupnom cijenom ponude,
  6. u cijenu ponude moraju se uračunati svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu ponude,
  7. isključuje se klizna skala i sve promjene cijena.

Cijena ponude je nepromjenljiva i iskazuje se za cjelokupni predmet nabave.

Sve troškove koji se pojave izvan deklariranih cijena ponuditelj snosi sam.

Ako cijena najpovoljnije ponude bude veća od planiranih sredstava za nabavu, naručitelj će poništiti postupak javne nabave sukladno čl. 94. st.1. točka 6 Zakona o javnoj nabavi (NN 110/2007 i NN 125/2008).

Sve ostale točke Dokumentacije za nadmetanje ostaju nepromijenjene.