Predmet nabave: Poštanske usluge sukladno detaljnoj specifikaciji usluga navedenoj u Troškovniku koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje – u Privitku (3. Troškovnik).

Evidencijski broj nabave: 11-01-05

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske: 25.01.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda: 02.02.2011. u 10:00h