Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: Održavanje pomorskog dobra - građevinsko obrtnički radovi.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 23.02.2018.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0004769.

Rok za dostavu ponuda: 20.03.2018.g. u 10:00 sati.