Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Izvođenje radova na izgradnji objekta boćalište Gornji kraj - Ladvić“.

„Grad Crikvenica objavio je I. Izmjene i dopune dokumentacije o nabavi u otvorenom postupku javne nabave u predmetu nabave: „Radovi na izgradnji boćališta Gornji kraj - Ladvić".
I.Izmjene i dopune dokumentacije poslane su na objavu dana 27.06.2018.g. u EOJN RH, na isti način kao i Dokumentacija o nabavi.
Novi rok za dostavu ponuda: 10.07.2018.g. u 10:00 sati.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu dana 12.06.2018.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0015321.
Rok za dostavu ponuda: 03.07.2018.g. u 10:00 sati.