Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: Radovi na izgradnji groblja Zoričići – 1. faza grobnih polja, središnji memorijalni trg, mrtvačnica i pristupna prometnica.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 23.11.2018.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0033001.

Rok za dostavu ponuda: 17.12.2018.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

14.12.2018. - Naručitelj Grad Crikvenica u EOJN RH objavio je I. Izmjenu i dopunu dokumentacije o nabavi, te je novi rok za dostavom ponuda 21.12.2018. do 09:00 sati.

18.12.2018.
- Naručitelj Grad Crikvenica u EOJN RH objavio je II. Izmjenu i dopunu dokumentacije o nabavi, te je novi rok za dostavom ponuda 28.12.2018. do 09:00 sati.