Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: Radovi na održavanju poslovnih i stambenih prostorija u vlasništvu Grada Crikvenice

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 11.02.2019. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0004984.

Rok za dostavu ponuda: 04.03.2019.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/