Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Nabava opreme za dječja igrališta i Dvorište sreće“, GRUPA A: Nabava opreme za Dvorište sreće; GRUPA B: Nabava opreme za dječja igrališta.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 07.05.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0018882.

Rok za dostavu ponuda: 28.05.2019.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/