Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Prijevoz učenika osnovnih škola“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 17.06.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0024272.

Rok za dostavu ponuda: 09.07.2019.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/