Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave u predmetu nabave: „Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 2. faza“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 24.12.2019.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0050480.

Rok za dostavu ponuda: 22.01.2020.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/