Grad Crikvenica pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave (društvene i druge posebne usluge) u predmetu nabave: „Poštanske usluge“.

Poziv i dokumentacija poslana je na objavu dana 27.04.2020.g. u Elektronički oglasnik javne nabave pod brojem 2020/S F21-0016486.

Rok za dostavu ponuda: 19.05.2020.g. do 10:00 sati.

Objavu javne nabave možete pogledati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Naručitelj je dana 21.05.2020.g. objavio Odluku o odabiru i Zapisnik o pregledu ponuda u EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)