Predmet nabave: Nabava financijskih sredstava  -  dugoročni kunski kredit u visini 11.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR za financiranje kapitalnih projekata Grada Crikvenice

Evidencijski broj nabave: 11-02-08

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-02-V-132654-180811

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  18.08.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  30.09.2011. do 10:00h