Predmet nabave: Postavljanje i skidanje božićnih ukrasa na području Grada Crikvenice (Crikvenica, Selce, Dramalj, Jadranovo) i nabava materijala za osposobljavanje postojećih dekorativnih svjetlećih elemenata.

Predmet nabave uključuje i održavanje božićnih ukrasa od postave do skidanja istih (od 06. prosinca 2011.g. do 07. siječnja 2012.g.), o trošku odabranog ponuditelja i u roku od 24,00 sata od trenutka saznanja o neispravnosti.

 

Evidencijski broj nabave: 11-04-09

Broj objave iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske: N-16-M-139556-131011

Datum slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske:  13.10.2011.

Krajnji rok za dostavu ponuda:  24.10.2011. do 10:00h