Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 08.03.2019.g. Nacrt dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Radovi na izgradnji (uređenju) plaže Jadranovo Centar (Grabrova) – 1. faza“ u EOJN RH, sukladno čl. 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16).

Nacrt DoN i troškovnika Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 13.03.2019.g.