MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU CRIKVENICI

Iskustva i očekivanja građana o ulozi i zadacima mjesnih odbora su različita. Upoznavanje građana s načinom funkcioniranja mjesne samouprave omogućuje da građani raspolažu mjerodavnim informacijama o mjesnoj samoupravi u Gradu Crikvenici, a razumijevanje ciljeva razvoja mjesne samouprave i njenog značaja za lokalnu zajednicu i grad doprinosi većoj uključenosti građana u rješavanje pitanja koja su od neposrednog interesa za njihov svakodnevni život na području mjesnog odbora.

Što to u svakodnevnom životu jednog građana znači, kako on može utjecati na ono što se zbiva u njegovoj ulici, u njegovom kvartu?
Odgovor je: putem svog mjesnog odbora i izabranih članova u vijeću mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora predlaže rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Crikvenice i njihova ostvarenja, predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja, predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na području mjesnog odbora, predlaže promjenu područja mjesnog odbora. Pod malim komunalnim akcijama podrazumijeva se gradnja, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture individualne i zajedničke potrošnje i manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, a koji nisu obuhvaćeni drugim programima (manji dijelovi mjesne mreže za priključak na vodovod, kanalizaciju, električnu energiju, zelene površine, parkovi i dječja igrališta, putovi, sporedne ceste i nogostupi, fontane, vjerski, kulturni, športski i drugi javni objekti).
Mjesni odbor: Jadranovo

Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(,,Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 67. stavka 3. Statuta Grada Crikvenice
(,,Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09 i 34/09 -ispr,, 7 /13 i
,,Službene novine Grada Crikvenice br. 42/18), Gradsko vijeće Grada Crikvenice,
na 11. sjednici održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo.
I.
Raspisuju se izbori za clanove Vijeca mjesnog ocibora Jadranovo.
II.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 20. svibnja 2018.g.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ,,Službenim novinama Grada Crikvenice".

KLASA: 026-01/18-01/02
UR.BR.: 2107/01-04/03-8-2
Crikvenica, 12. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednik
Veselko Mutavgjić, mag. ing. mech.,v.r.Tajnik: Kristijan Domijan - 091 2424 606 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 1, Jadranovo
Telefon: 051 246 180