Izbori za vijeće mjesnog odbora Jadranovo održati će se 20. svibnja 2018.
Objavljeno: 14.05.2018.
Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 67. stavka 3. Statuta Grada Crikvenice (,,Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09 i 34/09 -ispr., 7 /13 i ,,Službene novine Grada Crikvenice br. 42/18), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 11. sjednici održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donijelo je ODLUKU o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo.
I.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnog odbora Jadranovo.
II.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 20. svibnja 2018.g.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ,,Službenim novinama Grada Crikvenice".


KLASA: 026-01/18-01/02
UR.BR.: 2107/01-04/03-8-2
Crikvenica, 12. travnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE
Predsjednik
Veselko Mutavgjić, mag. ing. mech., v.r.

Napomena: više podataka i informacija potražite na http://www.crikvenica.hr/mjesni-odbori/jadranovo