Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godina 1/2015. - broj 11.
Objavljeno: 18.12.2015.

Akti gradonačelnika:
pdf 01. I. Izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga i klubova Grada Crikvenice (252 KB)
pdf 02. Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Crikvenice (381 KB)
pdf 03. Odluka o prijedlogu opoziva i izbora člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Zračna luka Rijeka d.o.o. (185 KB)

Akti vijeća:
pdf 01. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu projekcijama za 2016. i 2017. godinu (1.75 MB)
pdf 02. Odluka o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2015. godinu (185 KB)
pdf 03. II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu (581 KB)
pdf 04. II. Izmjena Programa javnih potreba kulturi za Grad Crikvenicu za 2015. godinu (420 KB)
pdf 05. II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2015. godinu (292 KB)
pdf 06. II. Izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2015. godinu (274 KB)
pdf 07. II. Izmjena Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2015. godinu (195 KB)
pdf 08. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (381 KB)
pdf 09. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu (205 KB)
pdf 10. Proračun Grada Crikvenice za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (1.52 MB)
pdf 11. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu (241 KB)
pdf 12. Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (576 KB)
pdf 13. Program javnih potreba kulturi za Grad Crikvenicu za 2016. godinu (330 KB)
pdf 14. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2016. godinu (300 KB)
pdf 15. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu (276 KB)
pdf 16. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2016. godinu (194 KB)
pdf 17. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (205 KB)
pdf 18. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (391 KB)
pdf 19. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na I. Izmjene i dopune Statut Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica (183 KB)
pdf 20. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Crikvenice (269 KB)
pdf 21. Odluka o Izmjeni odluke o osnivanju Povjerenstva za postavljanje spomenika braniteljima (263 KB)
pdf 22. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Crikvenice (343 KB)
pdf 23. Odluku o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu (259 KB)
pdf 24. Odluka o davanju odobrenja na program rada Savjeta mladih Grada Crikvenice za 2016. god (266 KB)
pdf 25. Zaključak o davanju prethodne Suglasnosti na I. Izmjene i dopune Statut Osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica (182 KB)
pdf 26. Odluka o izmjeni Odluke o podizanju spomenika braniteljima na području Grada Crikvenice (264 KB)