Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godina 2/2016. - broj 18.
Objavljeno: 30.06.2016.

Akti gradonačelnika:
pdf 01. Izmjena Općih uvjeta o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje (242 KB)
pdf 02. Naputak o obavljanju kontrole na licu mjesta kod primatelja transfera iz Proračuna Grada Crikvenice (711 KB)
pdf 03. II. Izmjena i dopuna godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2016. godinu (181 KB)
pdf 04. III. Izmjena i dopuna godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Crikvenice za 2016. godinu (183 KB)
pdf 05. Pravilnik Grada Crikvenice o kriterijima dodjele sportskih stipendija i jednokratnih naknada sportašima reprezentativcima (343 KB)

Akti vijeća:
pdf 01. I. Izmjena programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. g. (330 KB)
pdf 02. I. Izmjene programa javnih potreba kulturi za Grad Crikvenicu za 2016. g (388 KB)
pdf 03. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (1.59 MB)
pdf 04. II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2016. Godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu (814 KB)
pdf 05. Rješenje o imenovanju trga (220 KB)
pdf 06. Rješenje o imenovanju ulica (219 KB)
pdf 06. Rješenje o imenovanju ulica (219 KB)
pdf 07. Rješenje o imenovanju ulica (220 KB)
pdf 08. Rješenje o imenovanju ulica (216 KB)
pdf 09. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g (207 KB)
pdf 10. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (392 KB)
pdf 11. Odluka o I. Izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice (233 KB)
pdf 12. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (180 KB)
pdf 13. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Crikvenicu (322 KB)
pdf 14. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Crikvenica centar (231 KB)

Ostalo:
pdf 01. Statut Vijeća albanske nacionalne manjine Grada (429 KB)