Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godina 2/2016. - Broj 24.
Objavljeno: 16.12.2016.

Akti Gradonačelnika
-

Akti Vijeća
document 1 III Izmjene i dopune Proračuna Grada Crikvenice za 2016 godinu s projekcijama za 2017 i 2018 godinu (1 MB)
document 2 Odluka o I Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2016 Godinu (35 KB)
document 3 III Izmjene plana Razvojnih programa za 2016 godinu s projekcijama za 2017 i 2018 godinu (251 KB)
document 4 II Izmjene programa javnih potreba kulturi za Grad Crikvenicu za 2016 godinu (32 KB)
document 5 I Izmjena programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za Grad Crikvenicu za 2016 godinu (20 KB)
document 6 II Izmjena programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016 godinu (17 KB)
document 7 I Izmjena programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Crikvenice za 2016 godi (49 KB)
document 8 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu (25 KB)
document 9 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu (228 KB)
document 10 Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Crikvenice za 2016 godinu (87 KB)
document 11 Odluka o određivanju predstavnika Grada Crikvenice u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH (13 KB)
document 12 Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (94 KB)
document 13 Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KTD VODOVODU ŽRNOVNICI d o o (područje Kačjak Dramalj) (61 KB)
document 14 Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra MURVICI d o o (područje Kačjak Dramalj) (69 KB)
document 15 Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća (42 KB)
document 16 Projekt Grad Crikvenica – zdravi grad za razdoblje 2016 2019 Godinu (585 KB)
document 17 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Crikvenice od 1 siječnja 2017 do 31 prosinca 2020 godi (84 KB)
 

Ostalo
-