Akti Grada Crikvenice doneseni prije 01. siječnja 2015. su objavljeni u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Godina 3/2017. - Broj 29.
Objavljeno: 03.04.2017.
Akti gradonačelnika
document 1 Odluka o izboru ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica (15 KB)
document 2 Kolektivni za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Crikvenice
(53 KB)

Akti vijeća
document 1 Rješenje o imenovanju mosta (42 KB)
document 2 Rješenje o imenovanju obale u Selcu (42 KB)
document 3 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KCBR 8435 4 (33 KB)
document 4 Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KCBR 8526 2 (32 KB)
document 5 Odluka o osnivanju javne ustanove Centar za pomoć u kući Grada Crikvenice (20 KB)
document 6 Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Crikvenice za 2017 godinu (190 KB)
document 7 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija vatrogastva u 2017 godini (58 KB)
document 8 Program potpora ribarstvu na području Grada Crikvenice za 2017 godinu (82 KB)
document 9 Program potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice za 2017 godinu (89 KB)
document 10 Zaključak o prihvaćanju Izviješća o radu gradonačelnika za srpanj prosinac 2016 godinu (17 KB)
document 11 Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2017 g
(27 KB)
document 12 Odluka o izmjeni odluke o davanju koncesije (42 KB) document
(27 KB)
document 13 Odluka o II Izmjanama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Crikvenice (22 KB) document
(27 KB)
document 14 Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova deratizacije i dezinsekcije na području Grada Crikvenice (33 KB) document
(27 KB)
document 15 Odluka o provedbi javnog natječaja za uređenje Strossmayerovog šetališta u Crikvenici (87 KB) document
(27 KB)
document 16 Odluka o utvrđivanju lokalne linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (65 KB) document
(27 KB)
document 17 Odluka o donošenju II izmjena i dopuna UPU a Crikvenica centar (183 KB) document
(27 KB)
document 18 Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2016 godinu (1 MB) document
(27 KB)
document 19 Izvještaj o izvršenju programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području GC za 2016 g
(49 KB)
document 20 Izvješće o izvršenju programa utroška spomeničke rente za 2016 godinu (19 KB) document
(49 KB)
document 21 Izvješće o izvršenju plana razvojnih programa za 2016 godinu i Izvješće o provedbi strategije razvitka Grada Crikvenice (290 KB) document
(49 KB)
document 22 Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu (85 KB) document
(49 KB)
document 23 Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016 godinu (83 KB) document
(49 KB)
document 24 I izmjene Proračuna Grada Crikvenice za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu (1.76 MB) document
(49 KB)
document 25 I izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017 godinu (36 KB) document
(49 KB)
document 26 I Izmjena i dopuna plana razvojnih programa za 2017 godinu s projekcijama za 2018 i 2019 godinu (294 KB) document
(49 KB)
document 27 I Izmjene programa javnih potreba kulturi za Grad Crikvenicu za 2017 godinu (32 KB) document
(49 KB)
document 28 Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu (25 KB) document
(49 KB)
document 29 Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 godinu (223 KB) document
(49 KB)
document 30 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga (28 KB) document
(49 KB)
document 31 Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potrebe djece na području grada Crikvenice za 2017 g (103 KB)

Ostali akti
-