Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji Suvenir tržnice u Crikvenici
Objavljeno: 24.06.2018.

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11.i 64/15.) i članka 7. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Crikvenice („Službene novine“ PGŽ br. 7/13.) te Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice KLASA:372-01/18-01/201, URBROJ:2107/01-04/08-18-2 od 21. lipnja 2018. godine, raspisuje se slijedeći NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora na lokaciji Suvenir tržnice u Crikvenici, Braće Brozičević 3 A.

Za više informacija preuzmite privitak.

 

Top