O B A V I J E S T  U SVEZI NATJEČAJA ZA 
PRIJAM SLUŽBENIKA/ICE  VIŠEG REFERENTA ZA INVESTICIJE U UPRAVNOM ODJELU
ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 
Natječaj za prijam službenika/ice višeg referenta za investicije objavljen je u Narodnim novinama br. 29, dana 09. ožujka 2011.g. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći 8-dnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Dakle posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj je 17.03.2011.g.

OBAVIJESTI I UPUTE

 • OPIS POSLOVA

Opis poslova i zadataka radnog mjesta višeg stručnog referenta za investicije  u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (m/ž): 

- vodi evidenciju tekućeg i investicijskog održavanja cjelokupne nepokretne imovine i javnog dobra kojim upravlja Grad, a koje se u cjelosti ili djelomično financira proračunskim sredstvima Grada,
- obavlja poslove pomoći kod pripreme, organizacije i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata u području komunalnih djelatnosti, koji se u cijelosti ili djelomično financiraju  proračunskim sredstvima Grada, 
- usklađuje i provodi stručni nadzor nad obavljanjem poslova (usluga) u području komunalnog gospodarstva, koje vrše pojedine pravne i fizičke osobe, a koji se u cjelosti ili djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada,
- daje izvješće pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša o stanju građevinskih radova na kapitalnim projektima koji se neposreno provode,
- obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i gradonačelnika, 
- za svoj rad odgovoran je pročelniku Upravnog odjela i gradonačelniku.

 • PODACI O PLAĆI

Koeficijent složenosti poslova navedenog radnog mjesta je 1,34 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 6.957,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta  složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. 

 • NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata provesti će se putem:

 1. pisanog testiranja
 2. provjere praktičnog znanja rada na računalu
  (programi: Word, Excel, Windows)
 3. intervjua.
 • TESTIRANJE

Pravni izvori za pripremanje kandidata za pismeno testiranje su slijedeći:   

 1. ZAKONI
  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br.33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)
  2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06. i 26/07. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08.)
  3. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09)
  4. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08)
  5. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
 2. GRADSKE ODLUKE
  1. Statut Grada Crikvenice ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 26/09)
  2. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 32/09., 37/10)
  3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2011.godinu ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 57/10)
  4. Odluka o komunalnom doprinosu ("Službene novine Primorsko-goranske županije"  broj  45/09)
  5. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice ("Službene novine Primorsko-goranske županije"  broj 25/07).

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web stranici (www.crikvenica.hr), te na oglasnoj ploči Grada Crikvenice, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

 • PRAVILA TESTIRANJA  
 1. po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta (osobna iskaznica, putovnica). Na pisano testiranje potrebno je donijeti kemijsku olovku.
 2. za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostorije u kojoj se obavlja provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate.
 3. nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg se kandidat/kinja prijavljuje.
 4. za provjeru znanja i sposobnosti testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova
 5. pisani test sastojat će se od 20 pitanja. Kod većine pitanja trebat će odabrat između ponuđenih odgovora. Broj točnih odgovora biti će podijeljen sa 2, što će – zaokruženo na jednu decimalu – dati broj bodova na pisanoj provjeri.
 6. smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
 • PRAVILA PROVJERE PRAKTIČNOG RADA NA RAČUNALU
 1. provjera će se sastojati u radu u programima: word, excel i windows.
 2. za svaki gore navedeni dio kandidat će dobiti po 10 zadataka, koje će morati rješiti na računalu samostalno, znači, ukupno 30 zadataka. Broj točnih odgovora biti će podijeljen sa 3, što će – zaokruženo na jednu decimalu – dati broj bodova na provjeri praktičnog rada na računalu.
 • INTERVJU
 1. intervju/razgovor se provodi samo s onim kandidatima koji su ostvarili 50% i više broja bodova na testiranju i na provjeri praktičnog rada na računalu.
 2. povjerenstvo za provedbu javnog natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju kandidata za rad.
 3. rezultati intervjua boduju se od 1 do10.

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova temeljem testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Izvješće o provedenom postupku i rang-listu kandidata povjerenstvo dostavlja pročelnici Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja Rješenja o prijmu u službu. 

 • OSTALE INFORMACIJE VEZANE UZ NATJEČAJNI POSTUPAK

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnoga telefona na koje u slučaju potrebe možemo nazvati tijekom natječajnog postupka.

Također molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju – manjak samo jedne isprave ili dostava makar jedne isprave u obliku koji nije naveden u natječaju automatski isključuje podnositelja iz statusa kandidata.

Zainteresiranim osobama koje ne ispunjavaju sve formalne uvjete za prijam u službu navedene u natječaju (stručna sprema i struka, kao i radno iskustvo) predlažemo da ne podnose prijavu, jer neće moći pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, niti mogućnosti da budu primljeni u službu. Ispunjavanje uvjeta radnog iskustva računa se prema stanju na posljednji dan natječajnog roka. Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu. 

Kandidat koji ne pristupi prethodnog provjeri znanja (pisanom testiranju, provjeri praktičnog znanja rada na računalu ili intervjua) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.


Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Radi registriranja sadržaja upita i primljenih odgovora, predlažemo da upite ne postavljate putem telefona.

U Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 86/08)  možete pročitati na koji je način uređen natječajni postupak.

Tekst natječaja NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – VIŠI STRUČNI REFERENT ZA INVESTICIJE (m/ž)

Top