Na temelju članka 67. stavak 3. Statuta Grada Crikvenice (“Službene novine” Primorsko-goranske županije“, broj 26/09. i 34/09. - ispravak), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 24. sjednici održanoj dana 06. travnja 2011.godine, donijelo je

Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Dramalj, Crikvenica - zapad, Crikvenica - centar,  Crikvenica - istok i  Selce

 

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove Vijeća Mjesnog odbora Dramalj, Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - zapad, Vijeća Mjesnog odbora Crikvenica - centar, Vijeća Mjesnog odbora - Crikvenica - istok i Vijeća Mjesnog odbora Selce.

Utvrđuje se da se za Vijeće Mjesnog odbora Dramalj, Vijeće Mjesnog odbora Crikvenica - zapad,  Vijeće Mjesnog odbora Crikvenica - centar, Vijeće Mjesnog odbora Crikvenica - istok  i Vijeće Mjesnog odbora Selce bira 7 (sedam) članova Vijeća.

 

Članak 2.

Za  dan provedbe izbora određuje se  nedjelja, 15. svibnja 2011. godine, u trajanju od 7,00 do 19,00 sati.

 

Članak 3.

            Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora, odnosno do 20. travnja 2011. godine, do 22,00 sata.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Ova Odluka objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja: na lokalnoj radio postaji, na oglasnoj ploči Grada Crikvenice, na oglasnim pločama mjesnih odbora i na web portalu Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr).

 

Klasa: 026-01/11-01/01

Ur.broj: 2107/01-01-11-4

Crikvenica, 07. travnja 2011.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

 

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

 

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

Top