Na temelju članka 8. Odluke o davanju u zakup javnih površina za
postavljanje privremenih objekata ("Službene novine" PGŽ, broj 8/00, 8/02,
33/03. i 50/09.), i Zaključka Gradonačelnika Grada Crikvenice, KLASA:,
363-01/14-01/267 UR.BR.: 2107/01-06/04-14-2 od 5. lipnja 2014.godine,
Komisija za provedbu javnog natječaja raspisuje

NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije na Trgu Stjepana Radića

1. PREDMET NATJEČAJA

- zakup lokacije putem prikupljanja pismenih ponuda za postavljanje jednog
natkrivenog šanka površine 12 m2 za točenje pića, i 20 visećih stolova na
slijedećoj lokaciji:

Br.  Opis lokacije Namjena  Površina u m2  Početna zakupnina u kunama Rok zakupa
01.  Crikvenica, Trg Stjepana Radića
(središnji dio trga)
ugostiteljska djelatnost - točenje pića (vino, pivo, sokovi) te postavljanje šanka površine 12m2 i 20 visećih stolova  šank 12 m2 + prostor za 20 visećih stolova  9.500,00 kn 12. lipnja 2014. od 17,30 sati do 02,00 sata 13. lipnja, 18. lipnja 2014. od 17,30 sati do završetka zadnje utakmice toga dana , te 23. lipnja 2014. godine od 17,30 pa do završetka zadnje utakmice toga dana


2. Zakupodavac uvjetuje da zakupnik na zakupljenu javnu površinu postavi natkriveni šank površine 12 m2 za obavljanje ugostiteljske djelatnosti - točenje vina, piva i sokova, a prema priloženoj skici te postavi 20 visećih stolova pored šanka.

3. Mikrolokacija kao i izgled i tehničko rješenje javne površine koja je predmet zakupa određeni su planom lokacija. Zakupnik je u obvezi postaviti privremeni objekt dana 12.06., 18.06. i 23.06.2014. godine.

4. Zakupnik je u obvezi ishoditi o svom trošku svu potrebnu dokumentaciju za postavljanje šanka, i visećih stolova i obavljanje djelatnosti, kao i prijaviti PP Crikvenica okupljanje ljudi za taj period te osigurati sigurnosne uvjete za održavanje istog.

5. Zakupnik je u obvezi redovito čistiti javnu površinu i svaki dan po isteku vremena - 02,00 sata ukloniti sve sa javne površine i dovesti istu u prijašnje stanje.

6. Zakupnina za zakup lokacije plaća se prilikom potpisivanja ugovora o zakupu (uplaćena jamčevina se uračunava u zakup).UVJETI NATJEČAJA


1. Na natječaju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati u privremenom objektu na lokaciji iz natječaja.

2. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za lokaciju za koju se natječu, u iznosu od 50% početne cijene, na žiroračun - Proračun Grada Crikvenice - HR272402006-1805300007, svrha uplate: JAMČEVINA ZA ZAKUP LOKACIJE REDNI BROJ (navesti broj lokacije).
Pri uplati upisati za fizičke i pravne osobe poziv na broj 68-5738-OIB.

3. Natječaj se provodi prikupljanjem pismenih ponuda koje moraju sadržavati:
- dokaz da je ponuditelj uplatio jamčevinu,
- presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
- presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravnu, odnosno obrtni registar za fizičke osobe,
- broj lokacije i visinu ponuđene zakupnine,
- dokaz o dospjelim i izvršenim obvezama prema Gradu Crikvenici i GKTD "Murvica"d.o.o.Crikvenica,
- broj tekućeg ili žiroračuna na koji će Grad Crikvenica izvršiti povrat jamčevine u slučaju neprihvaćanja ponude.

4. Na natječaju ne mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju uredno izvršene obveze prema Gradu Crikvenici i GKTD "Murvica"d.o.o.Crikvenica.

5. Ponude moraju biti zaprimljene u Gradu Crikvenici bez obzira na način dostave najkasnije do roka za otvaranje ponuda.

Ponuditelji su dužni zapečatiti ponudu. Na omotnici treba naznačiti: "PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ  ZA ZAKUP  LOKACIJE NA TRGU STJEPANA RADIĆA, REDNI  BROJ: "(upisati redni broj lokacije)"-"NE OTVARATI" i adresu: Grad Crikvenica, Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup javne površine, Kralja Tomislava 85, 51260 CRIKVENICA.

Nepotpune, nepravodobno pristigle ponude i neoznačene kako je navedeno, neće se razmatrati. Nakon roka za dostavu ponuda, nijedan ponuditelj ne može mijenjati sadržaj svoje ponude niti je zamijeniti novom.

6. Ponude se otvaraju u Sali za sastanke Grada Crikvenice u Crikvenici, Kralja Tomislava 85 - suteren - sala za sastanke dana 10. lipnja 2014. godine u 09.00 sati, kojem mogu pristupiti ponuditelji osobno, zakonski zastupnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja uz predočenje ovjerene punomoći.

7. Najpovoljnijom će se smatrati ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i uvjeta iz točke 4. natječaja, sadrži najviši iznos zakupnine.

8. Ukoliko se javi više ponuditelja s istom visinom ponuđene zakupnine, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

9. Po provedenom postupku natječaja odluku o davanju javnih površina u zakup donosi Gradonačelnik Grada Crikvenice.

Sudionici u natječaju izvijestit će se o izvršenom odabiru odmah po donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđača.

10. Grad Crikvenica i izabrani najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o zakupu lokacije.

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane, odnosno ukoliko dostavi pismenu izjavu, odnosno usmenu izjavu kod nadležnog referenta da odustaje od ugovora o zakupu nema pravo na povrat jamčevine.

11. Jamčevina koju su položili ponuditelji, a čije ponude nisu prihvaćene vratit će se najkasnije u roku od 8 dana od dana konačnosti odluke Gradonačelnika. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, položena jamčevina uračunava se u zakupninu.

12. Grad Crikvenica zadržava pravo da ne izvrši odabir po natječaju u potpunosti ili djelomično bez obveze davanja obrazloženja tog postupka i za isto ne snosi odgovornost.

13. Dodatne informacije u svezi nadmetanja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za pravne poslove, Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85 - suteren, soba br. 5 i 8. ili putem telefona 051/455-466 i 051/455-442.

Top